Algemene voorwaarden

Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspringende leveringen, beheerst door de hiernavermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met onze firma te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.
Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten, van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
Wij behouden ons het recht voor de verbintenissen aangegaan door of de verkopen gesloten door onze vertegenwoordigers te annuleren binnen de 10 dagen nadat wij daarvan kennis hebben gekregen.
Onze prijsoffertes zijn slechts geldig gedurende 15 dagen na de datum ervan. Na deze tijdspanne behouden wij ons het recht voor onze prijzen te wijzigen of de bestelling te weigeren. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding.
Wanneer een prijsofferte van onze firma ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de levering wordt uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest binnen de 24 uur na de levering.
Wij behouden ons het recht voor de overeengekomen koopwaar, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is, te vervangen door andere koopwaar, van dezelfde prijs en kwaliteit.
Onze prijsofferten en orderbevestigingen gelden enkel voor de karakteristieken die daarin uitdrukkelijk worden beschreven. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten, naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn niet tegenstelbaar aan ons, onverminderd ons recht zelf de toepassing van deze bepalingen in te roepen.
Alle afmetingen en gewichten worden enkel ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven. Zij kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch weigering der levering, noch prijsvermindering. Alle materialen en leveringen zijn onderhevig aan de gebruikelijke toleranties.
Alle ontwerpen, studies en tekeningen blijven ten allen tijde onze eigendom. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zonder onze schriftelijke toelating. Alle documenten die door ons werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.
Indien gecontracteerd werd onder opschortende voorwaarden (bv. Het verkrijgen van een lening voor de gedeeltelijke of volledige contractprijs), verbindt de klant zich ertoe onmiddellijk als een goede huisvader al het nodige te doen voor de verwezenlijking van deze opschortende voorwaarden. De klant verbindt er zich toe ons nauwgezet op de hoogte te houden van de daartoe ondernomen stappen en het resultaat daarvan. Indien de klant nalaat de nodige stappen te ondernemen of ons daarvan op de hoogte te houden, zullen de opschortende voorwaarden geacht worden gerealiseerd te zijn en zullen wij het recht hebben de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Indien de opschortende voorwaarde bestaat in het verkrijgen van een lening, impliceert dit enkel het aanvragen en verkrijgen van een lening voor het bedrag in het contract met onze firma voorzien. Het aanvragen van een hoger bedrag wordt beschouwd als een verhindering door de klant van de realisatie van de voorwaarde waardoor deze geacht al worden gerealiseerd te zijn en waardoor wij het recht hebben de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen.
Indien d.m.v. een bestelbon of anderszins een overeenkomst tussen partijen tot stand komt waarbij de te leveren hoeveelheid bij benadering wordt bepaald en slechts definitief zal worden bepaald na bezoek door klant aan de toonzaal dan wel na telefonische of schriftelijke bevestiging, kan de initieel bestelde hoeveelheid met maximum 20% worden verminderd. Bij gebreke aan bevestiging van de klant binnen de 15 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst wordt de benadering bestelde hoeveelheid geacht definitief te zijn.

Termijnen – uitvoering – ontbinding

De voorziene leveringstermijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van onzentwege. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet-naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
De overeengekomen termijnen nemen een aanvang of worden, indien een vaste aanvangsdatum werd overeengekomen, uitgesteld tot op het ogenblik dat cumulatief aanvolgende voorwaarden is voldaan :
- wij zijn in het bezit gesteld van een voor akkoord ondertekende overeenkomst of prijsofferte.
- het overeengekomen voorschot voor de levering werd betaald.
- de klant heeft alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van het contract.
Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, verletdagen en e.d.. Gedurende deze laatste worden de termijnen geschorst. Iedere bewijslast dat een vertraging aan onze fout zou te wijten zijn, is ten laste van de klant.
Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, als mede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen bij eenvoudig aangetekend schrijven. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan onze firma een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 25 % van de contractsprijs. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van ons, zal de klant gerechtigd zijn opdezelfde schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft. Ingeval onze firma de gedwongen uitvoering van de overeenkomst verkiest, wordt het contractsbedrag volledig gefactureerd en is het onmiddellijk eisbaar. In dat geval zullen wij slechts gehouden zijn de levering uit te voeren na tussenkomst van een volledige betaling.
Alle gefactureerde bedragen zijn steeds eisbaar en de klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid der leveringen. De klant zal desbetreffende desnoods zelf een vordering dienen te stellen, die echter in geen geval de vordering tot betaling van het openstaande saldo zal kunnen vertragen of opschorten.
Bij de bestelling van speciaal maatwerk in natuursteen dient de klant een voorschot te betalen van 50 % op de totale prijs. Dit voorschot wordt gevraagd omdat wij als verkoper/leverancier zelf voorafgaandelijk bepaalde uitgaven moet doen en wij niet het risico willen lopen om die uitgaven achteraf niet meer te kunnen recuperen. Gezien de specifieke aard van de bestelling (speciaal maatwerk in natuursteen) beschikt de klant niet over het recht om van de aankoop af te zien. De klant dient de bestelling dan ook volledig af te nemen en te betalen. Levertermijnen zijn louter indicatief en afhankelijk van zowel overzeese als maritime invloeden. Overschrijding hiervan, zelfs in ruime mate is geen reden tot annulatie van de bestelling.

Leveringen, verzendingen en verpakking.

De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op onze werven, zelfs indien zij door onze zorgen en vrachtvrij worden geleverd. Iedere risico van transport is ten laste van de klant.
De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens of ander rollend materieel en vrijzijn van constructies of hindernissen. Indien de levering op de werf van de koper geschiedt, zijn wij slechts gehouden de waren te leveren tot op de plaats waar onze geladen voertuigen veilig kunnen komen. De koper wordt geacht de goede doorgang te waarborgen en aan te tonen. Iedere meerprijs die voortvloeit uit de moeilijke toegankelijkheid van de werf is ten laste van de klant.
Iedere schade zowel in hoofde van onszelf, de klant of derden, die het gevolg is van de levering, het transport of een goede uitvoering der werken volgens de regels der regels der kunst is integraal ten laste van de klant, die ons daarvoor zal dienen te vrijwaren.
De koper is ertoe gehouden bij onze aankomst dadelijk te voorzien in de nodige hulp ten einde een veilige en spoedige lossing te verzekeren. Eventuele wachtvergoedingen zijn ten laste van de koper. Wachtvergoedingen zullen worden aangerekend indien onze voertuigen niet kunnen worden gelost binnen de 15 minuten na aankomst op de losplaats. Zij worden aangerekend aan 50 €/uur per wagen.
Alle taksen en lasten die de geleverde waren of het vervoer ervan belasten, met inbegrip van deze die in de loop van de uitvoering van de overeenkomst van toepassing zouden worden, zijn ten laste van de koper.
Alle geleverde materialen en uitgevoerde werken blijven onze volledige eigendom tot de integrale betaling van al onze vorderingen, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard t.a.v. dezelfde klant of haar verbonden ondernemingen. Iedere risico voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de klant.

Retour recht

Wettelijk vastgesteld herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst van de goederen, enkel van toepassing op onderhoudsproducten en voegsels indien deze in originele staat terug worden gebracht. Kosten van terugzending voor rekening van de klant. 

Technische voorwaarden

Kleuren, afmetingen en andere eigenschappen van onze producten zijn enkel ter aanduiding en kunnen onderhevig zijn aan afwijkingen. Al onze producten kunnen t.o.v. de uitgedeelde documentatie en/of stalen een afwijking vertonen: zulks kan zich eveneens voordoen in eenzelfde levering of van de ene levering tot de andere of nog van de ene bestelling tot de andere. Onze producten zijn inderdaad van zo’n bijzondere aard dat geen absolute gelijkvormigheid van kleuren, nuances, laboratoriumonderzoeken, enz… mogelijk is. Geen enkele klacht kan hiervoor aanvaard worden.
In het bijzonder wordt de klant erop gewezen en aanvaardt de klant bij het plaatsen van een bestelling dat natuursteen zoals o.a. marmer, steen en graniet wordt verkocht met zijn eigen natuurlijke gebreken en wordt bewerkt en versterkt volgens de regels van de kunst, naar gelang de aard, kleur, samenstelling, of het gebruik waarvoor de natuursteen bestemd is. Het is de klant bekend dat natuursteen een natuurproduct is. De klant erkent door ons voldoende geïnformeerd te zijn over de aard en specifieke kenmerken van het gekochte product. De klant is er zich bewust van dat monsters van natuursteen slechts een indicatie geven van kleur en structuur en dat het uitzicht en de eigenschappen van natuursteen sterk afhankelijk zijn van het land van herkomst en van de grondlaag waaruit deze gewonnen wordt. Afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Afwijkingen in lengte en breedte zijn mogelijk afhankelijk van de dikte van de gebruikte steensoort. Natuurstenen vloertegels kunnen wisselend zijn van dikte. De klant aanvaardt deze afwijkingen. Terzake worden dan ook geen klachten aanvaard.
De klant erkent door ons geïnformeerd te zijn dat er bij partijen natuursteen tot 5% breuk of maatafwijking kan voorkomen. De klant dient hiermee rekening te houden bij het plaatsen van een bestelling. De klant erkent door ons dan ook geadviseerd te zijn een extra hoeveelheid te bestellen die deze mogelijke afwijking/breuk kan opvangen. Eventuele naleveringen zijn volledig ten laste van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer een bijkomende bestelling/levering noodzakelijk blijkt. Grotere breuk / maatafwijking dan hoger aangegeven dient de klant te bewijzen aan de hand van de koopwaar. Gebroken tegels kunnen steeds toegepast worden in hoekjes waar er zaagwerk nodig is.
De klant erkent door ons geïnformeerd te zijn dat hij de kans op onderlinge kleur- en maatverschillen kan beperken door de volledige werf ineens en tijdig te bestellen en een levertermijn van minstens 3 maanden kan accepteren, zodat het natuurstenen product in een keer kan worden geproduceerd en geleverd.
De klant verklaart volledig te zijn voorgelicht noppens de aard en karakteristieken van de koopwaar en noppens de plaatsingsvoorschriften. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verkeerde informatie.
Wat betreft de afschuringsweerstand van onze tegelvloeren 1ste keuze geëmailleerd volgens de normen PEI volgens de groep waarvoor ze zijn verkocht (1. Badkamer 2. Weinig doorgang 3. Verblijf, keuken inbegrepen 4. Plaats met gemiddelde doorgang 5. Plaats met frequent beloop).

Prijs – betalingen – waarborgen

Ingeval de klant de betalingsvoorwaarden niet stipt en volledig naleeft of insolvabel wordt, heeft onze firma het recht hetzij de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zoals voorzien in art. 2, hetzij alle leveringen te schorsen en de geleverde materialen terug te nemen. In dat geval worden alle facturen tevens onmiddellijk opeisbaar.
Indien de facturatiedatum meer dan 6 maanden volgt op de contractsdatum of indien de leveringen door toedoen van de klant dienen te worden uitgesteld, hebben wij het recht onze prijzen te verhogen tot onze op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen.
De bestelling van bijkomende leveringen wordt bewezen door de uitvoering zelf ervan. Zij worden aangerekend aan onze op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen en zijn dadelijk eisbaar na facturatie.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen contact betaalbaar op onze zetel netto zonder korting. Het toestaan van betalingsuitstel kan louter beschouwd worden als gedoogzaamheid en doet geen afbreuk aan de onmiddellijke eisbaarheid van onze facturen.
Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest op gelijk aan 12 % per jaar. Naast en boven deze conventionele verwijlintrest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijke onbetaalde factuur een schadevergoeding wegens buitengerechtelijke innings-, administratie- en kredietkosten verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.

Alle genoemde verkoopprijzen in de webshop zijn incl. BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Garantie

De klant geniet enkel een garantie uit hoofde van verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden :
- Tijdige en volledige betaling van de prijs
- Verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijker wijze diende gekend te zijn.
De garantie beperkt zich tot de gratis vervanging van de gebrekkige onderdelen en geldt enkel binnen de eerste 6 maanden na levering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden.
Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking, op voorwaarde dat ze door de klant dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of vervoersdocumenten.

Rechtskeuze en bevoegdheid

Op al onze contracten, leveringen en werken is enkel het Belgische recht van toepassing.
Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Brugge.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onze firma het recht heeft evt. betwistingen te beslechten middels arbitrage. In dat geval hebben wij het recht beroep te doen op de door ons gekozen arbitrage-instelling.